Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 
 

Michal Vašek

Soblahovská 59, 911 01 Trenčín

Tel: 0905 806 535

E-mail: michalvasek@yahoo.com


Technické zariadenia plynové skupina A na:

a   výrobu plynu

b   skladovanie plynu

c1 plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov

c2 plnenie nádrží motorových vozidiel plynom (nádrž podľa EHK č.67)

d   zásobovanie plynom (tlaková stanica)

f    znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

g   rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

h   spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW


Technické zariadenia plynové skupina B na:

a  výrobu plynov do 10 Nm3/h vrátane

b  skladovanie plynov s objemom do 100 m3

c  plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane

d  zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3

f   znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

g  rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného

    plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

    vrátane, okrem ecetylénovodu  

h1  spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

h2  spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 50 kW


médium: vykurovacie a technické plyny

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Technické zariadenia tlakové skupina A na:

b1  tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

b2  tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny


Technické zariadenia tlakové skupina B na:

a    kotly parné a kvapalinové, V. trieda

b1  tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

b2  tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapalinyVlastník osvedčení vydaných Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a po overení odborných vedomostí.


Termíny a ceny uvedených činností podľa dohody.